Rättslig information

ANVÄNDARVILLKOR

När du navigerar på denna webbplats innebär det att du accepterar de användarvillkor som anges nedan och de särskilda villkor för vissa tjänster på denna webbplats utan förbehåll.

 

Den version av dessa användarvillkor som för närvarande finns på internet är den enda bindande under hela användningen av webbplatsen och detta tills en ny version ersätter den.

 

JURIDISK INFORMATION

Webbplats: www.hypred.com

 

Utgivare: HYPRED

Enkelt aktiebolag

Aktiekapital: 58 524 648 €

Säte: 55 boulevard Jules Verger – 35800 DINARD

RCS SAINT MALO 330 507 419 – Europeiskt momsregistreringsnummer: FR 06 330 507 419

Telefon: +33 (0)2 99 16 50 00

E-post: hypred@hypred.com

 

Ansvarig utgivare: Kommunikation HYPRED

 

Design/Produktion:

R2

Säte: 19 rue de Sèvres, 75006 Paris

Telefon: +33 1 44 39 02 22

 

Webbhotell: OVH

Säte: OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix

 

PERSONUPPGIFTER

Den personliga informationen som kan samlas in på webbplatsen kommer uteslutande att användas av utgivaren för att hantera relationen med dig.

Utgivaren förbinder sig att respektera din integritet och skydda den information du lämnar.

I enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen av 27 april 2016 har du rätt till åtkomst, ändring, korrigering, portabilitet, borttagning, ifrågasättande på rättslig basis och begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Skicka din begäran via följande länk om du vill utöva någon av dessa rättigheter: http://gdpr.kersia-group.com

Se vår dataskyddspolicy på följande länk för mer information om hur dina personuppgifter behandlas: http://gdpr.customer.kersia-group.com

När viss information krävs för att få tillgång till specifika funktioner på webbplatsen, kommer utgivaren att informera dig om denna obligatoriska karaktär vid tidpunkten för datainmatningen.

 

COOKIES

Denna webbplats använder sig av cookies. Dessa filer som lagras på din dator används för att underlätta tillgången till de tjänster som vi erbjuder. Webbplatsens cookies innehåller inte uppgifter som identifierar dig personligen, och de är utformade för att endast användas av utgivaren i syfte att övervaka volym, typ och konfiguration av denna webbplats trafik samt för att utveckla design och layout och för andra administrativa och planeringsändamål och mer allmänt för att förbättra den service vi erbjuder. Du har rätt att avvisa att dessa cookies registreras. Det gör du genom att konfigurera datorn.

FOTOGRAFIER OCH REPRESENTATION AV PRODUKTER

Fotografier av produkter som medföljer beskrivningarna är inte avtalsenliga och inte bindande för utgivaren.

 

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Utgivaren föreslår länkar till tredjeparts webbplatser på sin egen webbplats. Dessa länkar etableras i samarbete med de berörda platserna vid en tidpunkt då utgivaren fann det passande att göra det, med tanke på dessa webbplatsers innehåll och tjänster.

Utgivaren kan inte hållas ansvarig för innehållet på sådana webbplatser som hen inte har kontroll över och den användning som kan göras av användare på dem.

Det är strikt förbjudet att inrätta eventuella hypertextlänkar till hela eller delar av webbplatsen utan skriftligt medgivande från utgivaren som har rätt att vägra ett sådant medgivande utan att behöva motivera sitt beslut på något sätt. I det fall då utgivaren ger sitt medgivande är detta alltid tillfälligt och kan när som helst återkallas utan att utgivaren behöver ange någon speciell orsak.

I samtliga fall måste alla länkar tas bort på utgivarens begäran.

 

AVSAKNAD AV GARANTI

Utgivaren gör inga utfästelser och ger inga garantier om att informationen på webbplatsen är korrekt och avsäger sig uttryckligen allt ansvar att uppdatera sådan information.

Utgivaren tar dessutom inget ansvar för eventuella fel eller brister i webbplatsens innehåll. Allt som finns på webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”efter tillgänglighet”.

All information som finns på webbplatsen, inklusive teknisk, juridiska och lagstiftningsbestämmelser finns endast där i vägledande syfte och innebär inget ansvar för utgivaren.

Följaktligen gör den information som ges inget anspråk på att vara heltäckande, och bör inte användas ensamt som besluts- och valunderlag för användaren när det gäller hanteringen av dennes företag eller verksamhet.

Utgivaren strävar efter att hålla informationen uppdaterad på webbsidan. Däremot kan utgivaren inte garantera att den är fullständig eller korrekt, oavsett vilken information det gäller. Utgivaren ansvarar inte för förändringar i juridisk, administrativ och rättspraxis som kan uppstå efter publicering och uppdatering av webbplatsen.

Utgivaren kan i allmänhet inte hållas ansvarig i fall av force majeure som vanligtvis åberopas i rättspraxis.

Det bör noteras att innehållet i ”pappershandlingar” som finns tillgängliga på webbplatsen står under respektive utgivares eget ansvar. Därför kan inte utgivaren hållas ansvarig för några direkta eller indirekta skador till följd av åtkomst eller användning av webbplatsen och dess dokument av användaren, eller för eventuella skador eller virus som kan påverka användarens dator eller annan datorutrustning.

 

ANSVAR

Användaren använder webbplatsen på egen risk och ansvar. Varken utgivaren eller dess ombud kan under några omständigheter hållas ansvariga för direkta eller indirekta skador, inklusive materiella skador, förlust av data eller ekonomisk skada till följd av (I) tillgång till eller användning av webbplatsen eller alla webbplatser eller tjänster som är tillgängliga via Internet, och (II) på grund av att du bryter mot dessa villkor; och du avstår därför ifrån att vidta några åtgärder mot utgivaren.

Hårdvara som du använder för att ansluta till webbplatsen är helt och hållet ditt eget ansvar. Du måste vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda din utrustning och dina egna data från bland annat virusattacker via Internet. Du är också ensam ansvarig för de webbplatser och data som du besöker.

Om utgivaren skulle bli föremål för ett domstols- eller rättsligt förfarande på grund av din användning av webbplatsen, kan hen kräva ersättning av dig för alla skador, belopp, fällande domar och kostnader som kan uppstå i samband med detta förfarande.

Webbplatsens innehåll är utan garanti av något slag.

Uppgifterna på webbplatsen är endast vägledande och bör inte betraktas som ett bindande utbud av tjänster från utgivarens eller dennes ombuds sida. Fel eller försummelser kan förekomma.

 

INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN – IMMATERIELL ÄGANDERÄTT

Tillgång till webbplatsen ger dig rätt att använda den för privat och ej exklusivt bruk.

Alla artiklar, fotografier och andra dokument på denna webbplats ägs av utgivaren eller används med dess respektive ägares medgivande, och är föremål för upphovsrätt och andra immateriella rättigheter.

På samma sätt tillhör varumärken, logotyper, figurer (gemensamt kallat ”Märket”) som finns på webbplatsen utgivaren eller används med medgivande av dess respektive ägare, och är föremål för immateriella rättigheter. Ingen tolkning kan göras till förmån för en användarlicens eller någon rätt att använda varumärket som visas på webbplatsen. Bedräglig användning av varumärket eller annat innehåll av webbplatsen är strikt förbjudet. Utgivaren kommer fullt ut att utöva sina immateriella rättigheter för att väcka åtal, även brottsliga, om så nödvändigt.

Varumärken, logotyper och mer allmänt, alla immateriella rättigheter, tillhör deras författare, och är registrerade och skyddade som sådana av utgivaren. All användning eller kopiering är förbjuden.

Alla fotografier på webbplatsen är fria från upphovsrätt och tillhör utgivaren. All kopiering är förbjuden.

 

OTILLGÄNGLIGHET AV WEBBPLATSEN

Utgivaren åtar sig att göra sitt bästa för att säkerställa att användarna kan få tillgång till webbplatsen när som helst. Det kan emellertid hända att utgivaren måste avbryta tillgången till webbplatsen, tillfälligt eller permanent, bland annat för juridiska eller tekniska anledningar eller för underhåll. Utgivaren kan inte utkrävas någon ersättning på grund av webbplatsens otillgänglighet, vare sig tillfälligt eller permanent. Utgivaren kan inte hållas ansvarig vid otillgänglighet av webbplatsen, oavsett orsak.

Utgivaren ansvarar inte heller för eventuella fel, brister, svårigheter, avbrott eller störningar i informationssystemet som förhindrar tillgång till webbplatsen eller någon av dess funktioner. I synnerhet kan utgivaren inte hållas ansvarig för förseningar i informationsöverföringen, tillförlitlighet i dataöverföring, åtkomsttider och eventuella begränsningar av åtkomst till nätverk och/eller särskilda servrar som är anslutna till Internet.

 

GÄLLANDE LAG

Dessa användarvillkor regleras av fransk lag och lyder under domstolarna i Rennes, med förbehåll för vissa specifika kompetenser för vilka särskilda lagar eller regler gäller.