Wzmianki prawne

WARUNKI KORZYSTANIA

Poruszanie się po niniejszej stronie internetowej jest jednoznaczne z akceptacją postanowień i warunków korzystania znajdujących się poniżej oraz z warunków szczególnych dotyczących niektórych usług oferowanych przez tę stronę.

 

Aktualna wersja on-line tych warunków korzystania jest jedyną wersją, na którą można się powoływać przez cały czas korzystania ze strony internetowej do czasu, kiedy zostanie ona zastąpiona nową wersją.

 

INFORMACJE PRAWNE

Strona: www.hypred.com

 

Wydawca: HYPRED

Spółka akcyjna uproszczona

Wysokość kapitału zakładowego: 58 524 648€

Siedziba: 55 boulevard Jules Verger – 35800 DINARD

Rejestr Handlowy i Spółek (RCS) w SAINT MALO 330 507 419 – nr VAT W HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM FR 06 330 507 419

Tel.: +33 (0)2 99 16 50 00

E-mail: hypred@hypred.com

 

Dyrektor publikacji: Komunikacja HYPRED

 

Koncepcja realizacji:

R2

Siedziba: 19 rue de Sèvres, 75006 Paris

Tel.: +33 1 44 39 02 22

 

Hébergeur: OVH

Siedziba: OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix

 

DANE OSOBOWE

Dane osobowe, które mogą być gromadzone na Stronie są wykorzystywanie wyłącznie przez Wydawcę na potrzeby zarządzania relacjami z Wami.

Wydawca zobowiązuje się do poszanowania Waszego życia prywatnego i ochrony danych, jakie mu przekażecie.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 mają Państwo prawo do dostępu, dokonywania zmian, poprawiania, przenoszenia, usuwania i zgłaszania sprzeciwu z uzasadnionych przyczyn oraz prawo do ograniczania przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych.

W celu egzekwowania ww. praw należy złożyć wniosek pod linkiem: http://gdpr.kersia-group.com

W celu objaśnienia szczegółów przetwarzania Państwa danych osobowych zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką ochrony danych osobowych pod linkiem: http://gdpr.customer.kersia-group.com

Jeżeli pewne informacje będą miały charakter obowiązkowy w celu uzyskania dostępu do specyficznych funkcji Strony, Wydawca poinformuje o powyższym w momencie wprowadzania danych

 

COOKIES

Strona używa ciasteczek. Pliki te składowane na Waszym komputerze służą nam do ułatwienia Waszego dostępu do proponowanych przez nas usług. Ciasteczka na Stronie nie zawierają danych pozwalających na Państwa osobistą identyfikację. Zostały one opracowane wyłącznie w celu ich wykorzystywania przez Wydawcę w szczególności na potrzeby monitorowania ilości, typu i konfiguracji ruchu na Stronie, w celu rozwoju projektu i układu Strony oraz w innych celach związanych z administrowaniem i planowaniem oraz generalnie w celu polepszenia jakości oferowanych przez nas usług. Informujemy, że mogą Państwo nie wyrazić zgody na rejestrowanie tych „ciasteczek” odpowiednio konfigurując Państwa komputer.

ZDJĘCIA I PREZENTACJA PRODUKTÓW

Zdjęcia produktów towarzyszące ich opisowi nie wynikają z umowy i Wydawca nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 

LINKI DO INNYCH STRON

Wydawca proponuje na swojej Stronie linki do innych stron. Linki te są zamieszczane w porozumieniu z odpowiednimi stronami w momencie, kiedy Wydawca uzna to za właściwe, z uwzględnieniem treści i usług proponowanych przez te strony.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron, nad którymi nie ma on kontroli oraz za korzystanie z nich przez użytkowników.

Zamieszczenia przez Państwo wszelkich linków hipertekstowych do całości lub części Strony jest stanowczo zabronione, z zastrzeżeniem uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy, który może odmówić ww. zgody bez konieczności uzasadniana swojej decyzji w jakikolwiek sposób. Jeżeli Wydawca wyrazi zgodę, zgoda ta będzie w każdym wypadku czasowa i będzie mogła zostać cofnięta w każdym momencie bez obowiązku jakiegokolwiek uzasadnienia przez Wydawcę.

W każdym wypadku każdy link powinien zostać wycofany na wniosek Wydawcy.

 

BRAK GWARANCJI

Wydawca nie składa żadnego oświadczenia ani nie udziela żadnej gwarancji co do prawidłowości jakichkolwiek informacji zawartych na Stronie i nie zobowiązuje się on do aktualizacji ww. informacji.

Ponadto Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy i pominięcia w treści Strony. Wszystko, co znajdzie się na Stronie, jest dostarczone „w takim stanie, w jakim się znajduje” i „zależnie od dostępności”.

Wszelkie informacje zamieszczone na Stronie, a w szczególności informacje techniczne, prawne oraz wynikające z przepisów wykonawczych, mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie mogą skutkować pociągnięciem Wydawcy do odpowiedzialności.

Zatem zamieszczone informacje nie muszą być wyczerpujące i same w sobie nie powinny determinować możliwości ani wyborów użytkownika w zakresie zarządzania jego spółką czy prowadzoną przez niego działalnością.

Wydawca stara się aktualizować informacje zamieszczone na Stronie. Jednakże Wydawca nie gwarantuje, że informacje te są wyczerpujące ani prawidłowe. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany przepisów prawa, zmiany w zakresie orzecznictwa i wyroków sądów administracyjnych, jakie mogą nastąpić po publikacji i aktualizacji Strony.

Generalnie Wydawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za zdarzenia siły wyższej, zwykle uznawanej przez sądy.

Należy podkreślić, że za treść dokumentów papierowych udostępnionych na Stronie odpowiadają ich wydawcy. Zatem Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody bezpośrednie czy pośrednie, jakie mogłyby wyniknąć z dostępu lub korzystania przez użytkowników ze Strony oraz z tych dokumentów, ani za szkodę czy wirusa, jaki mógłby zarazić komputer użytkownika lub inny sprzęt informatyczny.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Użytkownik korzysta ze Strony na własne ryzyko. W żadnym wypadku ani Wydawca, ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody bezpośrednie czy pośrednie, a w szczególności za szkody materialne, utratę danych lub szkody finansowe, wynikające z (i) dostępu lub korzystania ze Strony lub z wszystkich stron dostępnych przez Internet, oraz (ii) za nieprzestrzeganie przez Państwa niniejszych warunków ogólnych, zaś Państwo rezygnują z wszelkich roszczeń wobec niego wynikających z powyższego.

Ponoszą Państwo odpowiedzialność za sprzęt, przy pomocy którego łączą się Państwo ze Stroną. Powinni Państwo podjąć wszelkie kroki zmierzające do ochrony Państwa sprzętu i danych, w szczególności przed atakami za pośrednictwem Internetu. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za strony, które Państwo odwiedzają i dane, z którymi się Państwo zapoznają.

Gdyby Wydawca zostały wezwany do wzięcia udziału w postępowaniu polubownym lub sądowym ze względu na korzystanie ze Strony, będzie on uprawniony do regresu w stosunku do Państwa celem uzyskania odszkodowania z tytułu wszelkich szkód, kwot, grzywien i opłat, jakie mogłyby wyniknąć z ww. postępowania.

Treść Strony nie jest objęta żadną gwarancją.

Informacje zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie orientacyjny nie można ich traktować jako ofertę świadczenia usług pochodzącą od Wydawcy czy jego pracowników. Mogą mieć miejsce błędy i pominięcia.

 

TREŚĆ STRONY – WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Dostęp do Strony daje Państwu prawo do prywatnego, niewyłącznego korzystania z tej Strony.

Wszelkie artykuły, zdjęcia i inne dokumenty znajdujące się na tej Stronie stanowią własność Wydawcy lub zostały dopuszczone za zgodą ich właścicieli i podlegają prawu autorskiemu oraz innych prawom własności intelektualnej.

W ten sam sposób znaki towarowe, loga, postaci (zwane wspólnie „Znakiem towarowym”) uwidocznione na Stronie należą do Wydawcy lub są używane za zgodą ich właścicieli i podlegają prawom własności intelektualnej. Nie może mieć miejsca żadna interpretacja na korzyść licencji na użytkowanie lub jakiegokolwiek prawa do użytkowania Znaku Towarowego zamieszczonego na Stronie. Bezprawne użycie Znaku Towarowego lub jakiejkolwiek innej treści zawartej na Stronie jest zakazane. Wydawca będzie szeroko korzystał z przysługujących mu praw własności intelektualnej celem wszczęcia postępowania, nawet karnego, jeżeli będzie to konieczne.

Znaki towarowe, loga i generalnie wszystkie elementy własności intelektualnej stanowią własność ich autora, zostały zarejestrowane i z tego tytułu są chronione, w szczególności przez Wydawcę. Wszelkiego rodzaju używanie czy powielanie jest zakazane.

Wszelkie zdjęcia zamieszczone na Stronie nie podlegają żadnym opłatom i stanowią własność Wydawcy. Ich powielanie jest zakazane.

 

NIEDOSTĘPNOŚĆ STRONY

Wydawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom dostępność Strony w każdym momencie. Jednakże Wydawca może być zmuszony tymczasowo lub definitywnie przerwać dostęp do Strony, w szczególności ze względów prawnych, technicznych lub z powodu konserwacji. Wydawca nie jest zobowiązany do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu niedostępności Strony, zarówno tymczasowej, jak i definitywnej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostępności Strony, niezależnie od przyczyny niedostępności.

Wydawca nie odpowiada za ewentualne błędy, usterki, trudności, przerwanie połączenia czy awarie systemy informacyjnego uniemożliwiające dostęp do Strony lub do jednej z jej funkcji. W szczególności Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za terminy przesyłania danych, wiarygodność przesyłania danych, czas dostępu lub ewentualnie ograniczenia dostępu do sieci i/lub specyficznych serwerów podłączonych do sieci internetowej.

 

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze warunki korzystania ze strony są regulowane prawem francuskim i podlegają właściwości sądów w RENNES, z zastrzeżeniem przyznania właściwości specjalnej wynikającej ze szczególnego tekstu ustawy lub rozporządzenia.

 

INFORMACJE FABRYKA BUK

W trosce o bezpieczeństwo oraz odpowiedzialność prawną zakład podlega ciągłym kontrolom. Jednym z obowiązków jest poinformowanie opinii publicznej o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z art. 261a. 1. Ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2017 poz. 519). Wszelkie informacje znajdą państwo klikając

Tutaj informacja na strone www

 

Informacja o połączeniu spółek Hypred Polska Sp. z o.o. oraz Anti-Germ Polska Sp. z o.o

Szanowni Państwo z przyjemnością informujemy, że firmy Hypred Polska Sp. z o.o. oraz Anti-Germ Polska Sp. z o.o. przygotowały plan połączenia spółek. Szczegółowe warunki prawne zostały określone w planie połączenia, który udostępniamy pod poniższym linkiem (plan połączenia)