Juridische kennisgevingen

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Voor het gebruik van deze website dient u akkoord te gaan met de bepalingen en voorwaarden aangaande het gebruik, die hieronder staan beschreven, en met de specifieke voorwaarden voor bepaalde diensten van deze website.

 

De versie van de gebruiksvoorwaarden die momenteel online staat gepubliceerd is de enige geldende versie gedurende uw gebruik van de website en tot deze vervangen wordt door een nieuwe versie.

 

JURIDISCHE INFORMATIE

Site: www.hypred.com

 

Uitgever: HYPRED

Rechtsvorm: société par actions simplifiée

Aandelenkapitaal: € 58 524 648

Statutaire zetel: 55 boulevard Jules Verger – 35800 DINARD

RCS SAINT MALO 330 507 419 – INTRACOMMUNAUTAIRE BTW-NR. FR 06 330 507 419

Telefoon: +33 (0)2 99 16 50 00

E-mail: hypred@hypred.com

 

Hoofdredacteur: Communication HYPRED

 

Ontwerp en uitvoer:

R2

Statutaire zetel: 19 rue de Sèvres, 75006 Parijs

Telefoon: +33 (0)1 44 39 02 22

 

Webhost: OVH

Statutaire zetel: OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS

De persoonlijke gegevens die kunnen worden verzameld op de Site worden alleen door de Uitgever gebruikt om de relatie met u te kunnen beheren.

De Uitgever respecteert uw privacy en gaat vertrouwelijk om met de informatie die u verstrekt.

In overeenstemming met de Verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van 27 april 2016 (AVG) beschikt u aangaande uw persoonsgegevens over het recht op inzage, wijziging, rectificatie, dataportabiliteit, verwijdering, u te verzetten tegen de gerechtvaardigde belangen en het recht op beperking van de verwerking.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u online een verzoek indienen door op de volgende link te klikken: http://gdpr.kersia-group.com

Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, raden we u aan om ons privacybeleid te raadplegen, dat te vinden is via de volgende link: http://gdpr.customer.kersia-group.com

Indien bepaalde informatie verplicht moet worden verstrekt voor toegang tot specifieke functionaliteiten van de Site, wordt deze verplichting gecommuniceerd op het moment dat de gegevens dienen te worden ingevoerd.

 

COOKIES

De Site maakt gebruik van cookies. Deze kleine bestandjes worden opgeslagen op uw computer om de diensten van onze website beter te kunnen aanbieden. De cookies op de Site bevatten geen gegevens waarmee u persoonlijk identificeerbaar bent, en zijn ontworpen om uitsluitend te worden gebruikt door de Uitgever, met name voor het monitoren van de hoeveelheid, het type en de configuratie van het verkeer dat gebruik maakt van deze Site, voor de ontwikkeling van het ontwerp en de indeling en andere administratieve en planningsdoeleinden en meer in het algemeen om de service die we bieden te verbeteren. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door het configureren van uw computer.

FOTO’S EN AFBEELDINGEN VAN PRODUCTEN

Foto’s van producten en begeleidende beschrijvingen zijn niet contractueel vastgelegd en zijn niet bindend voor de Uitgever.

 

LINKS NAAR ANDERE SITES

Op de Site heeft de Uitgever links geplaatst naar websites van derden. Deze links worden gedeeld in samenwerking met de betrokken websites wanneer de Uitgever van mening is dat dit gepast is, waarbij rekening wordt gehouden met de inhoud en de diensten van deze sites.

De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gehouden voor inhoud van deze websites waarover hij geen controle heeft en het eventuele gebruik ervan door de gebruikers.

Het is gebruikers niet toegestaan hyperlinks op de Site te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van de Uitgever, die vrij is een dergelijk verzoek zonder opgaaf van redenen af te keuren. In het geval dat de Uitgever hiervoor zijn goedkeuring verleent, kan deze goedkeuring van tijdelijke aard zijn en op elk gewenst moment zonder opgaaf van redenen van de Uitgever worden ingetrokken.

In alle gevallen moet elke link op eerste verzoek van de Uitgever worden verwijderd.

 

GEEN GARANTIE

De Uitgever geeft geen verklaring af en geeft geen enkele garantie betreffende de juistheid van de informatie op de Site en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om dergelijke informatie bij te werken.

Daarnaast aanvaardt de Uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of omissies in de inhoud van de Site. Alles wat u vindt op de Site wordt verstrekt naar beschikbaarheid en zoals het wordt aangeboden.

Alle informatie op de Site, met name technische, juridische en reglementaire informatie, is slechts indicatief en de Uitgever kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

Dienovereenkomstig is de verstrekte informatie niet bedoeld om allesomvattend te zijn en mag deze niet bepalend zijn bij het beheer van het bedrijf van de gebruiker of zijn activiteiten.

De Uitgever spant zich in om de informatie op de Site actueel te houden. Desalniettemin kan de Uitgever de volledigheid of de juistheid van welke informatie op de Site dan ook niet garanderen. De Uitgever is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in juridische en administratieve bepalingen en jurisprudentie die zich kunnen voordoen na publicatie en actualisering van de Site.

De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gehouden in het geval van overmacht, zoals algemeen erkend in de rechtspraak.

Opgemerkt dient te worden dat “papieren” documenten die op de Site ter beschikking worden gesteld de verantwoordelijk van hun uitgevers blijven. Dientengevolge kan de Uitgever niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de Site en deze documenten door de gebruiker, of voor schade of een virus die de computer van de gebruiker of andere computerapparatuur op een nadelige wijze kan beïnvloeden.

 

AANSPRAKELIJKHEID

De gebruiker gebruikt de Site op eigen risico. In geen elk geval kan noch de Uitgever, noch zijn hulppersonen aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, met inbegrip van materiële schade, verlies van gegevens of financiële schade als gevolg van (i) de toegang of het gebruik van de Site of alle websites of diensten die toegankelijk zijn via het internet, en (ii) als gevolg van de schending door de gebruiker van deze voorwaarden; en u ziet af van elke actie tegen hem in het licht van dit feit.

Het materiaal om in verbinding te komen met de Site valt geheel onder uw verantwoordelijkheid. U neemt alle nodige maatregelen om uw eigen apparatuur en uw gegevens onder andere tegen virusaanvallen via het internet te beschermen. Tevens bent u verantwoordelijk voor de sites en de gegevens die u raadpleegt.

In het geval u een onderlinge overlegprocedure of gerechtelijke procedure tegen de Uitgever opstart betreffende uw gebruik van de Site, kan de Uitgever u aansprakelijk stellen voor alle schade, bedragen, veroordelingen en kosten die voortvloeien uit een dergelijke procedure.

Er geldt geen enkele garantie van welke aard dan ook betreffende de inhoud van de Site.

De informatie op de Site is slechts indicatief en mag niet worden beschouwd als een contractueel aanbod van de diensten van de Uitgever of zijn hulppersonen. Er kunnen zich fouten of omissies voordoen.

 

INHOUD VAN DE SITE – INTELLECTUEEL EIGENDOM

Toegang tot de Site geeft u het niet-exclusieve recht om de Site voor privédoeleinden te gebruiken.

Alle artikelen, foto’s en andere publicaties op deze Site zijn eigendom van de Uitgever of zijn met goedkeuring van de eigenaar geplaatst, en zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere wetgeving inzake intellectueel eigendom.

Op dezelfde wijze zijn de handelsmerken, logo’s en personages (gezamenlijk “Merk”) die op de Site voorkomen eigendom van de Uitgever of worden deze gebruikt met toestemming van de eigenaren, en zijn onderworpen aan het intellectuele-eigendomsrecht. Deze voorwaarden kunnen op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als gebruikslicentie of een ander recht om het “Merk” zoals te vinden is op de Site te gebruiken. Het is niet toegestaan het Merk of andere inhoud van de Site op een frauduleuze wijze te gebruiken. Indien nodig zal de Uitgever zijn intellectuele-eigendomsrechten ten volle uitoefenen, inclusief het instellen van een strafrechtelijke procedure.

De merken, logo’s en meer algemeen al het intellectueel eigendom zijn eigendom van de maker en als zodanig geregistreerd en beschermd door de Uitgever. Elk gebruik of elke vermenigvuldiging is niet toegestaan.

Alle foto’s op de Site zijn rechtenvrij en eigendom van de Uitgever. Elke vorm van vermenigvuldiging is niet toegestaan.

 

ONBESCHIKBAARHEID

De Uitgever verbindt zich ertoe zijn uiterste best te doen om de Site op elk moment bereikbaar te laten zijn voor de gebruikers. De Uitgever behoudt zich echter het recht voor toegang tot de Site tijdelijk of permanent te blokkeren, met name vanwege juridische, technische of onderhoudsredenen. De Uitgever verleent geen compensatie in het kader van een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de Site. De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de onbeschikbaarheid van de Site, om welke reden dan ook.

De Uitgever kan daarnaast tevens niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten, storingen, problemen, onderbrekingen of fouten die inherent zijn aan het informatiesysteem waardoor de toegang tot de Site of een van de functionaliteiten wordt beperkt. In het bijzonder kan de Uitgever niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de verbinding, de betrouwbaarheid van de gegevensoverdracht, de toegangstijd of eventuele toegangsbeperkingen betreffende de toegang tot specifieke netwerken en/of servers die verbonden zijn met het internet.

 

TOEPASSELIJKE WETGEVING

Deze voorwaarden inzake het gebruik van de website zijn onderworpen aan het Franse recht en de bevoegdheid van de rechtbank van RENNES, onder voorbehoud van specifieke uitvoerende bevoegdheden voortvloeiend uit specifieke wet- of regelgeving.