Jogi nyilatkozatok

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Ennek a weboldalnak a látogatása egyenértékű az ott megjelenített tartalmak használatára vonatkozó feltételek és rendelkezések feltétel nélküli elfogadásával, a weboldal egyes szolgáltatásaira vonatkozó speciális feltételek teljes körű elfogadásával és betartásával.

 

A felhasználási feltételek jelenleg közzétett verziója a weboldal használatakor az egyedül mérvadó változatnak tekintendő mindaddig, amíg új verzió azt hatályon kívül nem helyezi.

 

JOGI TÁJÉKOZTATÁS

Weblapcím: www.hypred.com

 

A weboldal tulajdonosa: HYPRED

Francia jog szerinti egyszerűsített formában működő részvénytársaság

Tőke: 58 524 648 €

Székhely: 55 boulevard Jules Verger – 35800 DINARD

Cégjegyzékszám: SAINT MALO-i Cégbíróság Cj 330 507 419 – Közösségi ÁFA-azonosító: 06 330 507 419

Telefon: +33 (0)2 99 16 50 00

E-mail-cím: hypred@hypred.com

 

Kiadásért felelős igazgatóság: HYPRED Kommunikáció

 

Webdizájn és honlapszerkesztés:

R2

Székhely: 19 rue de Sèvres, 75006 Paris

Telefon: +33 1 44 39 02 22

 

Tárhelyszolgáltató: OVH

Székhely: OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix

 

SZEMÉLYI ADATOK KEZELÉSE

A weboldalon összegyűjtött személyes információkat a weboldal tulajdonosa kizárólag ügyfélkapcsolati célra használja fel.

A weboldal tulajdonosa kötelezettséget vállal a weboldal felhasználóira vonatkozó és általuk megadott minden magánjellegű információ védelmére.

A személyes adatok védelméről szóló, 2016. április 27–i Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseinek megfelelően Önt megilleti a személyes adataihoz való hozzáférés joga, azok módosításához, helyesbítéséhez, hordozhatóságához, törléséhez, személyes adatai kezelésének jogos indokkal történő elutasításához, valamint korlátozásához való jog.

E jogok gyakorlásához, kérjük, nyújtsa be kérelmét az alábbi link felkeresésével: http://gdpr.kersia-group.com

Személyes adatai kezelésének jobb megértése érdekében ismerje meg a személyes adatok védelmével kapcsolatos irányelveinket az alábbi link felkeresésével: http://gdpr.customer.kersia-group.com

A weboldal egyes funkcióinak használatához való hozzáférés kizárólag egyes adatok megadásával lehetséges. A kötelező adatközlés tényét a webhely tulajdonosa az adatok beírásakor egyértelműen közli.

 

SÜTIK

Ez a webhely sütiket használ. A sütik használata megkönnyíti a weboldal használója számára az általunk kínált szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A weboldalon található sütik nem tartalmaznak a weboldal használójának azonosítására szolgáló adatokat. A weboldal tulajdonosa kizárólag azzal a céllal fejlesztett ki sütiket, hogy mérni tudja az oldalon keletkező forgalom mennyiségét, típusát és összetételét, hogy azt tervezési, osztályozási, illetve egyéb adatkezelési és tervkészítési célokra, valamint általánosan a nyújtott szolgáltatás javítására felhasználhassa. Tájékoztatásul közöljük, hogy személyi számítógépének konfigurálásával a felhasználónak joga van a sütik használatát visszautasítani.

FÉNYKÉPFELVÉTELEKRE ÉS A TERMÉKEK VIZUÁLIS MEGJELENÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A termékleírásokat kísérő fényképek illusztrációk, a webhely tulajdonosa azok valóságtartalmáért nem vállal felelősséget.

 

HASZNOS LINKEK

A weboldal tulajdonosa a weboldalon hasznos linkeket közöl, amelyekkel más oldalak kereshetők fel. Ezeket a linkeket az érintett weboldalak tulajdonosaival való egyeztetést követően akkor vette fel a webhely tulajdonosa, amikor azt a linkekkel elérhető oldalak által nyújtott tartalom és szolgáltatások alapján megfelelőnek találta.

A weboldal tulajdonosa nem vonható felelősségre a linkekben szereplő és ellenőrzése alatt nem álló oldalak felhasználók általi felhasználási módja miatt.

A weboldal látogatói számára a weboldal egészére vagy egy részére való hivatkozás linkekben, hipertextben való megadása szigorúan tilos, kivéve, ha ehhez a weboldal tulajdonosa előzetesen írásban hozzájárul. A weboldal tulajdonosa jogosult külön indoklás nélkül visszautasítani az oldalára történő hivatkozást. Amennyiben a weboldal tulajdonosa belegyezését adja a weboldalára való hivatkozás, link megjelenítéséhez, beleegyezése semmi esetre sem tekinthető véglegesnek, ennélfogva jogosult azt később bármikor, külön indoklás nélkül visszavonni.

A linket az azt közlő felhasználó a weboldal tulajdonosának egyszeri kérésére köteles törölni.

 

GARANCIA KIZÁRÁSA

A webhely tulajdonosa sem nyilatkozattal, sem garancia kiadásával nem szavatolja a weboldalon megjelenő tartalom pontosságát. Kifejezetten elhárít az adatfrissítésre vonatkozó minden kötelezettséget.

Ezen túlmenően a webhely tulajdonosa nem vállal semmiféle felelősséget a weboldalon lévő tartalom hibáival vagy hiányosságaival kapcsolatban. A weboldalon megjelenő valamennyi adat és tartalmi elem a közlésekor fennálló és rendelkezésre álló állapotot tükrözi.

A weboldalon szereplő minden adat, ide értve a műszaki, jogi és jogszabályi adatokat is, kizárólag tájékoztató jellegű, ezért azokkal kapcsolatban a weboldal tulajdonosa semmilyen felelősséggel nem tartozik.

Ebből kifolyólag a megadott adatok semmi esetre sem tekinthetők kizárólagosnak, a felhasználó számára semmiképpen nem tekinthetők meghatározónak vagy kötelezőnek a vállalata vagy tevékenysége irányítását érintő döntések meghozatalához vagy lehetőségek kiválasztásakor.

A weboldal tulajdonosa törekszik a weboldalon közölt adatok aktualizálására. A weboldal tulajdonosa sem az adatok teljes körű jellegét, sem az adatok pontosságát nem garantálja, tekintet nélkül azok tartalmára. A weboldal tulajdonosa nem vonható felelősségre a weboldal publikálása és frissítése után a tartalom jogszabályban, valamint jogorvoslati és eljárási szabályokban bekövetkező változásoknak való meg nem felelése miatt.

Általános értelemben véve a weboldal tulajdonosa nem vonható felelősségre vis maiornak minősülő és az igazságügyi szervek által annak elismert események kihatásai miatt.

A weboldalon rendelkezésre bocsátott papíralapú dokumentumok tartalma teljes egészében azok szerkesztőinek felelősségi körébe tartozik. A weboldal tulajdonosa ezért semmiképpen sem vonható felelősségre a weboldal felhasználó általi látogatásával, használatával és az oldalon elérhetővé tett dokumentumok használatával kapcsolatban esetlegesen felmerülő közvetlen vagy közvetett kárért, vagy a felhasználó számítógépét vagy más eszközét károsító esemény vagy vírus okozta kárért.

 

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A felhasználó a weboldal tartalmát kizárólag saját felelősségére használhatja. A webhely tulajdonosa és képviselői semmiképpen sem vonhatók felelősségre sem a (i) weboldal látogatása vagy használata, illetőleg más, az interneten elérhető oldalak vagy szolgáltatások látogatása vagy használata miatt, sem pedig (ii) a jelen Általános Szerződési Feltételek felhasználó általi be nem tartásából bekövetkező, közvetlen vagy közvetett károkért, anyagi károkért, hátrányokért, adatvesztésért vagy pénzügyi veszteségekért; a felhasználó minden ilyen irányú jogérvényesítésről lemond.

A weboldalhoz való csatlakozást szolgáló felhasználói eszközökért kizárólag a felhasználó felelős. A felhasználó köteles meghozni minden olyan, tőle elvárható intézkedést, amely saját eszközei és adatai védelmét szolgálja, különös tekintettel az adathalászat elleni védelemre. Ezen túlmenően a felhasználó kizárólagos felelőssége alá tartozik a weboldalak és adatok megtekintése.

Amennyiben a weboldal tulajdonosa ellen bírósági vagy peren kívüli megállapodás indul a weboldal felhasználó általi használata miatt, a weboldal tulajdonosának jogában áll a felhasználó ellen eljárást indítani az ellene folytatott eljárás miatt elszenvedett károk, bírságok, költségek és büntetések áthárítása, illetve azokkal kapcsolatos kártérítés érdekében.

A weboldal tartalma semmiféle garancia hatálya alá nem tartozik.

A jelen weboldalon megadott információk kizárólag tájékoztató jellegűek és semmiképpen nem lehet azokat a webhely tulajdonosa vagy képviselői, megbízottai által adott formális szerződéses ajánlatnak tekinteni. A tartalomban előfordulhatnak hibák vagy hiányosságok.

 

A WEBOLDAL TARTALMA – SZERZŐI JOGOK

A webhelyhez való csatlakozás a felhasználó számára magáncélú és nem kizárólagos használati jogot biztosít.

A weblapon található minden szöveg, fénykép és egyéb dokumentum a webhely tulajdonosának kizárólagos tulajdona, illetve jogos tulajdonosuk engedélyével kerül megjelenítésre. A weboldal teljes tartalma szerzői jogvédelem és más, a szellemi termékeket védő jogszabályok védelme alatt áll.

Ezzel azonos módon a weboldalon megjelenő kereskedelmi márkanevek, logók, személyek (együttesen a „Márka“) egésze a webhely tulajdonosának kizárólagos tulajdona vagy jogos tulajdonosuk engedélyével jelenik meg az oldalon, továbbá szerzői jogi védelmet élvez. A weboldalon megjelenő Márka semmiképp nem értelmezhető úgy, hogy felhasználási engedély vagy más felhasználási jog céljára felhasználható lenne. A Márka vagy a weboldal más tartalmi elemeinek ettől eltérő használata teljes egészében tilos. A weboldal tulajdonosa széles körűen használni kívánja szellemi tulajdonával összefüggő jogait jogorvoslat, illetve – szükség esetén – büntetőjogi felelősségre vonás céljából.

A márkanevek, logók és általános értelemben véve a szellemi jogvédelem alá eső tartalmi elemek a szerző és képviselői kizárólagos tulajdonát képezik, és a tulajdonos oltalma alatt állnak. A weboldal tartalmának bármi módon történő felhasználása vagy közlése tilos.

A weboldalon megjelenő fényképek jogtiszták, és a weboldal tulajdonosának kizárólagos tulajdonát képezik. A fényképek bármilyen sokszorosítása és közlése tilos.

 

A WEBOLDAL RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA

A weboldal tulajdonosa vállalja, hogy minden tőle elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy a weboldal a felhasználók számára bármikor hozzáférhető legyen. Azonban előállhat olyan helyzet, amikor – többek között jogi, technikai vagy műszaki karbantartási okokból – a weboldal tulajdonosa kénytelen átmenetileg felfüggeszteni vagy megszüntetni a weboldalhoz való hozzáférést. A weboldal tulajdonosa sem a weboldal átmeneti szünetelése, sem annak végleges megszűnése miatt nem kötelezhető kártérítés fizetésére. A weboldal tulajdonosa nem vonható felelősségre a weboldal bármilyen okból bekövetkező szünetelése, vagy a hozzáférés ellehetetlenülése miatt.

A weboldal tulajdonosa nem vonható továbbá felelősségre akkor, ha az adatnyilvántartó rendszerben a weboldal elérését vagy valamely funkciójának zökkenőmentes használatát meghiúsító hiba, műszaki hiba, üzemzavar, adatforgalmi nehézség vagy szünet lép fel. Ezen belül a weboldal tulajdonosa nem vonható felelősségre az adatszolgáltatási határidők, az adatok megbízhatósága, a hozzáférési idő, esetleg a hálózatok hozzáférési korlátozása és/vagy az internetes hálózathoz csatlakoztatott speciális szerverek hozzáférésének korlátozása miatt.

 

ALKALMAZANDÓ JOG

Jelen felhasználási feltételek a francia jog hatálya alá tartoznak. Jogvita esetén Felek a Rennes-i Bíróság illetékességét ismerik el, kivéve, ha valamely jogszabály más igazságügyi szerv illetékességét írja elő.